Privacy Policy

Praktijk voor Acupunctuur, Chinese Kruidengeneeskunde en Fysiotherapie hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
De persoonsgegevens, welke van u worden gevraagd, zijn: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats,
Telefoonnummer, BSN Nummer, Zorgverzekering, Naam verwijzer (huisarts/specialist. Uw e-
mailadres kan ook worden gevraagd om kwaliteitsonderzoek te laten verrichten via Qualizorg.
Slechts indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven wordt dit in uw
persoonsgegevens als zodanig afgevinkt onder PREM.
Uitwisseling van persoonsgegevens vindt plaats in eventuele correspondentie met verwijzers, via
VECOZO in de declaraties naar zorgverzekeraars en via Infomedics voor declaraties aan particulieren.
Informatie betreffende uw medisch dossier hebben een verplichte bewaartermijn van 15 jaar.
Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Telefonisch via 0546-621046 (G.J.I. Smienk) of via de mail: info@smienk-acupunctuur.nl